Корпус боспорских надписей

Корпус боспорских надписей [Текст] / Акад. наук СССР. Ин-т истории. Ленингр. отд-ние. Ин-т археологии. Ленингр. отд-ние ; [под ред. акад. В. В. Струве (отв. ред.) и др.]. – Москва ; Ленинград : Наука. [Ленингр. отд-ние], 1965. – 951 с.